با روی کار آمدن حکومت وحدت ملی، استخراج قانونی معادن سنگ متوقف شده است
کمیسیون تدارکات 10 قرارداد به ارزش 22.1 میلیارد افغانی را تایید کرد
وزارت انکشاف دهات پنج هزار دستگاه قالین بافی به عودت کنندگان توزیع می‌کند
500 شرکت به شمول 165 شرکت از افغانستان برای آغاز کار در چابهار ثبت شده اند
معادن افغانستان توسط زورمندان و مخالفان مسلح استخراج می‌شوند
شورای عالی توسعه شهری، طرح پروژه ساخت یک‌هزار واحد مسکونی را تصویب کرد
اتاق تجارت از معافیت 95 درصدی جرایم مالیاتی سکتور خصوصی استقبال کرد
کمیسیون تدارکات 5 قرارداد به ارزش 333 میلیون افغانی را تایید کرد
افغانستان قرارداد خرید برق از ترکمنستان را تمدید کرد
کار اعمار خط آهن بلخ- هرات آغاز می‌شود
پربازدیدترین