افزایش بی‌سابقه نرخ دالر در افغانستان؛ قدرت خرید از مردم گرفته شده است
وزارت زراعت:افغانستان پس از این در تمام فصول سال میوه تازه خواهد داشت
جواز تنها بانک ایرانی در افغانستان لغو شد
غنی در مراسم تجلیل از هفته صنعت؛ صنعت کاران شریک ثبات کشور اند
افغانستان در تولید 15 قلم دارو به خود کفایی رسیده؛ همسایه‌ها مانع بزرگ دواسازی اند
میزان صادرات افغانستان تا سال 2020 میلادی به دو میلیارد دالر خواهد رسید
وزارت زراعت: سه کانال بزرگ آبیاری در سال جاری ساخته می‌شود
اداره خط آهن: پروژه امتداد خط آهن بلخ تا هرات به زودی آغاز می‌شود
صندوق وجهی پول: اقتصاد پاکستان در حال بدتر شدن است
اداره عالی بررسی: 80 میلیون افغانی در سال گذشته مالی حیف و میل شده است
پربازدیدترین